Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku

Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-02-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-06
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada administrator strony: Renata Honczar
 • E-mail: rhonczar@zs2plonsk.onmicrosoft.com
 • Telefon: 236623377

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku
 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14
 • E-mail: zsznr2pl@pro.onet.pl
 • Telefon: 236623377

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada trzy ogólnodostępne wejścia w tym jedno dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz windę do wysokości I piętra.

W kabinie windy zamontowane są moduły głosowe.

Szkoła nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z korytarza głównego można dostać się do wszystkich niezbędnych dla uczniów oraz interesantów pomieszczeń schodami lub windą osobową.

Szkoła posiada miejsca parkingowe przy wejściu do budynku oraz parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami przy akwenie „Rutki”, Ks. Jerzego Popiełuszki, dostępne bezpłatnie.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak pracownika z umiejętnością języka migowego.

Udogodnienia

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiszowe, wbudowane w przeglądarki internetowe

Standardowe skróty klawiszowe:

TAB – przejście do kolejnego elementu

TAB oraz SHIFT – przejście do poprzedniego elementu

CTRL oraz F – wyszukiwanie

CTRL oraz „+” – powiększanie treści strony internetowej

CTRL oraz „-”  – pomniejszanie treści strony internetowej

CTRL oraz 0 – powrót do standardowego rozmiaru strony internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

– wersję kontrastową,

– wyróżnienie odnośników,

– możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby serwis szkolny http://zsnr2pl.pl był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.