Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku na rok szkolny 2022/2023.

kwiecień 2022 r. Powołanie Szkolnych Komisji Rekrutacyjnych
od 16 maja 2022 r. od godz. 8.00 do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 Składanie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 24 czerwca 2022 r. od godz. 8.00 do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez szkołę podstawową) oraz złożenie nowego wniosku ,w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
do 19 lipca 2022 r. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
20 lipca 2022 r. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
28 lipca 2022r. do godz.14.00 Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
1 września 2022 r. Spotkanie z wychowawcą

Link do rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2022/2023

https://plonsk.e-nabor.pl/

Dokumenty pobierz pod tym adresem

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16251,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html