Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku na rok szkolny 2023/2024

kwiecień 2023 r Powołanie Szkolnych Komisji Rekrutacyjnych
od 15 maja 2023 r. od godz. 8.00
do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
od 23 czerwca 2023 r. od godz. 8.00
do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,
z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
do 18 lipca 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach
21 lipca 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 21 lipca 2023 r.
do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowe
27 lipca 2023 r. do godz.14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
1 września 2023 r. Spotkanie z wychowawcą

Link do rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2023/2024

https://nabor.pcss.pl/plonsk

Dokumenty pobierz pod tym adresem

W linku poniżej przydatne dokumenty do rekrutacji 2023/2024

https://nabor.pcss.pl/plonsk/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2023/2024