Matura 2024

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku

Egzamin maturalny –  sesja główna
Egzaminy ustne
7 -21 maja 2024
10-22 maja 2024
Egzamin maturalny – termin dodatkowy – ustny
Egzamin maturalny – termin dodatkowy – pisemny
sierpnia 2024
sierpnia 2024
Egzamin maturalny – sesja poprawkowa. sierpnia 2024
Rozdanie świadectw dojrzałości. 9 lipca 2024
Rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej.   8 września 2024

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

W 2024 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).


JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Aby otrzymać świadectwo w 2024 r., należy:‎

  1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
  2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
  3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent:

  1. który przystępuje do egzaminu maturalnego w Formule 2023
  2. 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) albo
  3. branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022 albo 2023), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,

jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.


Więcej informacji szczegółowych na stronie CKE

Egzamin maturalny – strona CKE