Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego, informujemy:

Administrator danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego
w Płońsku (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą : ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk lub drogą e-mailową pod adresem: zsznr2pl@pro.onet.pl.
Inspektor ochrony danych:
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować drogą e-mailową pod adresem: iod@zsnr2pl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania
do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych,
w klasach), udziału w egzaminach, maturach, zakwaterowania.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
Odbiorcy danych osobowych:
6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe na podstawie przepisów prawa: organom kontrolnym, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organowi prowadzącemu, innym urzędom oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania, m.in. wydawnictwom, ubezpieczycielom.
Okres przechowywania danych:
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
Prawa osób, których dane dotyczą:
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek podania danych:
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, koniecznym
do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
Pozostałe informacje:
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.