Harmonogramy

Harmonogram zadań związanych z klasyfikacją śródroczną 2021/2022

Lp. Zadanie Termin realizacji Odpowiedzialni
Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych 22.12.2021(środa) Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy
Poinformowanie uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach śródrocznych 3-5 01.2022 (poniedziałek-środa) Wychowawcy klas
  3 Spotkania klasowych ODN 14,15,16 12.2021 Wicedyrektorzy, wychowawcy klas
Zebranie informacyjne -poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych 4.01.2022 Wychowawcy klas
 5 Wystawienie ocen śródrocznych 14.01.2022  
 6 Złożenie sprawozdań przez wychowawców klas 17.01.2022 Wychowawcy klas
 7 Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna 19.01.2022 Dyrektor szkoły
Zebranie z rodzicami (podsumowanie pracy szkoły w I okresie i przekazanie informacji o ocenach cząstkowych) 22.02.2022 Wychowawcy klas

Harmonogram zadań związanych z klasyfikacją końcową klas maturalnych 2021/2022

1.   Przypomnienie zasad  egzaminu maturalnego uczniom i rodzicom. do 17 września 2021
2.   Złożenie deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych  ( przedmioty obowiązkowe, dodatkowe, środowisko komputerowe).                                                                                do 30 września 2021
4. Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach. do 7 lutego 2022
5. Zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do 28 września 2021 r
6. Poinformowanie ucznia na piśmie o 2021/2022) lub absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. do 10 lutego 2022
  Złożenie przez ucznia/absolwenta oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w pkt 11., r. do 15 lutego 2022
7.   Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego. do 6 kwietnia 2022
8. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych 1kwietnia 2022
9. Poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach rocznych. 4-6 kwietnia 2022
8.   Wystawienie ocen rocznych.   22.04. kwietnia 2022 do godz.16
  Złożenie sprawozdań z klasyfikacji końcowej klas maturalnych przez wychowawców klas 25 kwietnia 2022 do godz.12
9. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.   29 kwietnia 2022
 10. Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny do 26 kwietnia 2022do godz.10
11.   Rada klasyfikacyjna klas maturalnych.   27 kwietnia 2022 (środa)
12. Wpis do arkuszy ocen. do 8 maja 2022  
13.   Egzamin maturalny –  sesja wiosenna. 4-23 maja 2022
14.   Egzamin maturalny – termin dodatkowy.   1-15 czerwca 2022
15.   Egzamin maturalny – sesja poprawkowa. 23 sierpnia 2022
16.   Rozdanie świadectw dojrzałości. 5 lipca  2022
17.   Rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej.   09 września 2022

Harmonogram zadań związanych z klasyfikacją roczną 2021/2022

1Wystawienie przewidywanych ocen rocznych 27.05..2021(piątek) Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy
2Poinformowanie uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach śródrocznych 30.05-1.06.2022 (poniedziałek-środa) Wychowawcy klas
3Spotkania klasowych ODN 2,3,4 06.2022 Wicedyrektor, wychowawcy klas
4Wystawienie ocen rocznych 15.06.2022  
5Złożenie sprawozdań przez wychowawców klas 20.06.2022 r Wychowawcy klas
6Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne 21.06.2022(wtorek)  
7Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej- 22.06.2022(środa) Dyrektor szkoły
8Egzaminy klasyfikacyjne 23.06.2022 Komisja egzaminacyjna
9Uroczyste zakończenie roku szkolnego 24.06.2022 (piątek)  
10Egzaminy poprawkowe Planowane terminy: 25.08,26.08,29.08 2022