WEJŚCIA DO SZKOŁY

Wejściem B do szkoły wchodzą uczniowie klas:

I B

II J

III TB

II B

I M

I TI

II BG

II M

I TE/I TB

I H

I TH

I W

II H

II TH/II TB

II W1

I J

II THG

II W2

III W

 

 

Wejście C wyłącznie dla pracowników i interesantów

Procedury organizacji pracy, nauki i opieki w Zespole Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego
w Płońsku w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki
w związku z zapobieganiem
przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, w roku szkolnym 2020/2021 wprowadza się szczegółowe rozwiązania organizacyjne, które pozwolą natychmiast zareagować na pojawienie się niebezpieczeństwa zachorowań na COVID-19 oraz pozwolą na sprawne dostosowanie sposobu nauki do aktualnej sytuacji epidemicznej z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania szkoły.
 2. Celem wsparcia i wzmocnienia działań zapobiegających oraz diagnozujących poziom zagrożenia COVID-19 dyrektor powołuje zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego.
 3. W skład zespołu wchodzą: koordynator bezpieczeństwa – wicedyrektor Małgorzata Kujawska, specjalista BHP Alina Skwarska i kierownik gospodarczy Monika Idzikowska.
 4. Zadaniem koordynatora bezpieczeństwa jest:
 5. dokonywanie wstępnej oceny stanu bezpieczeństwa epidemicznego szkoły,
 6. monitorowanie stanu bezpieczeństwa epidemicznego na terenie szkoły,
 7. dostosowanie procedur bezpieczeństwa i organizacji pracy placówki do aktualnej sytuacji epidemicznej,
 8. ścisła współpraca z dyrektorem szkoły.
 9. Do szkoły może przychodzić tylko:
 10. uczeń/pracownik/rodzic zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 11. uczeń/pracownik/rodzic, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
 12. uczeń/pracownik/rodzic, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 13. Przez objawy o których mowa w pkt. 5a) rozumie się:
 14. podwyższoną temperaturę ciała,
 15. ból głowy i mięśni,
 16. ból gardła,
 17. kaszel,
 18. duszności i problemy z oddychaniem.
 19. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia ucznia możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość niewpuszczenia ucznia do budynku).
 20. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje koordynatora bezpieczeństwa i dyrektora szkoły, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wpuszczenia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 21. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 22. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 23. wypełnić ankietę informacyjną w Księdze Wejść i Wyjść (należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu, informację do kogo i w jakim celu chcą wejść na teren szkoły),
 24. zachować dystans od innych osób min. 1,5 m,
 25. zasłaniać nos i usta
 26. obowiązkowo dezynfekować ręce lub założyć rękawiczki,
 27. ograniczone przemieszczanie się po szkole za zgodą dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby,
 28. ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 29. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze w przedsionku, w wejściu głównym.
 30. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 31. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna – wyłącznie na wniosek pracownika).
 32. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują wychowawcy co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 33. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19 dane osobowe dotyczące ucznia/pracownika i jego rodziny, mogą być przekazane odpowiednim służbom sanitarnym.

§ 2

Zachowanie wymogów higieniczno-sanitarnych

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady reżimu sanitarnego, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 3. Przy każdym wejściu do szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i organu prowadzącego szkołę. (załącznik nr 1)
 4. Pracownicy szkoły są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, np.: przyłbice, należy dezynfekować zgodnie
  z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Na terenie szkoły są zapewnione pojemniki do wyrzucania użytych masek lub rękawic jednorazowych.
 7. W każdym pomieszczeniu włącznie z pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi, w których przebywać będą uczniowie dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją, instrukcja mycia rąk oraz zasady bezpieczeństwa w okresie epidemii (załącznik nr 2)
 8. Pracownicy obsługi myją i dezynfekują wszystkie pomieszczenia, w których przebywali uczniowie
  i pracownicy co najmniej dwa razy dziennie w czasie, gdy w pomieszczeniu nie przebywają żadne inne osoby, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, toalet, dozowników oraz powierzchni dotykowych takich jak: poręcze, klamki, włączniki światła, blaty stolików, oparcia krzeseł, klawiatury i myszki.
 9. Na terenie szkoły prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych
  i dezynfekujących (załącznik nr 3).
 10. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 11. Sala lekcyjne oraz części wspólne w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 12. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  1. sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  2. napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
   i dezynfekowanie,
  3. wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.
 13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 14. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) stosowane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. W pracowni komputerowej, bibliotece, sprzęt (klawiatura do komputera i inne) należy dezynfekować codziennie po zakończeniu pracy.
 15. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który znajduje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej .
   Pomiaru temperatury dokonuje pielęgniarka szkolna lub upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły i odnotowuje ten fakt w rejestrze pomiaru temperatury (załącznik nr 4).
 16. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutorów wody pitnej (źródełka i fontanny wody pitnej) i automatów z gorącymi napojami. Do odwołania zawiesza się działalność sklepiku szkolnego.

§ 3

Organizacja zajęć szkolnych

 1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na jej terenie.
 2. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego w określonym porządku:
  1. głównym wejściem – wchodzą wyłącznie nauczyciele, pracownicy szkoły i interesanci,
  2. wejściem przez szatnię– uczniowie klas,
  3. wejściem przy windzie– uczniowie klas
 3. Do szkoły uczniowie przychodzą bezpośrednio przed swoimi zajęciami (w miarę możliwości maksymalnie 15 minut przed pierwszą lekcją).
 4. Uczniowie nie przebywają w szatni w czasie przerw lekcyjnych i w czasie zajęć.
 5. W czasie pobytu w szkole uczniowie nie opuszczają terenu placówki.
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 7. Uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani do zachowanie dystansu społecznego.
 8. W przestrzeni wspólnej (w szatni,na korytarzach, w łazienkach) wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa przez uczniów i pracowników szkoły (m.in. maseczki, przyłbice)
 9. W miarę możliwości uczniowie danego oddziału pracują w określonej sali
  z zachowaniem tych samych miejsc siedzących.
 10. Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki. Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów.
 11. W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie przebywający na korytarzu pozostają przy swojej sali i nie przemieszczają się w budynku.
 12. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 13. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych i apeli będzie ustalana zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego

§ 4

Organizacja pracy biblioteki szkolnej

 1. Organizacja pracy biblioteki szkolnej jest dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z jej usług.
 2. Z biblioteki korzystają tylko uczniowie i pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. W przypadku pojawienia się u pracownika biblioteki lub ucznia objawów wskazujących na zakażenie, osoba taka jest natychmiastowo izolowana w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.
 3. Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki, osłona ust i nosa), a także środki do dezynfekcji.
 4. W bibliotece i czytelni szkolnej należy zachować bezpieczną odległość.
 5. Należy systematycznie wietrzyć pomieszczenia (co godzinę). Wszelkie powierzchnie dotykowe – klamki, blaty stołów, klawiatury komputerów itp. podlegają systematycznemu czyszczeniu
  i dezynfekcji.
 6. W widocznym miejscu, przed wejściem do wypożyczalni, umieszczona jest informacja
  o maksymalnej liczbie odwiedzających (2 osoby), mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu.
 7. Uczeń przed wejściem do biblioteki i czytelni szkolnej ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie
  z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
 9. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 10. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów bibliotecznych to 72 godziny (3 doby).
 11. Przynoszone przez czytelników książki są odkładane do przygotowanych do tego celu kartonów. Odizolowane egzemplarze oznaczone są datą zwrotu. Po okresie kwarantanny włączane są do użytkowania.
 12. Kartony z książkami należy ustawić w oznakowanym miejscu do którego dostęp mają tylko pracownicy biblioteki.

§ 5

Procedura szybkiego powiadamiania szkoły w przypadku podejrzenia zakażenia lub wystąpienia zakażenia COVID-19 u ucznia/rodzica/opiekuna prawnego/pracownika szkoły

 

 1. Rodzic/opiekun prawny/pracownik szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły oraz wychowawcę klasy drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o podejrzeniu zakażenia, potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Rodzic/opiekun prawny/pracownik szkoły natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym wychowawcy danej klasy, który przekazuje istotne informacje szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.
 4. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka lub o zakończeniu kwarantanny wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny lub drogą mailową.
 5. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.
 6. Rodzic/opiekun prawny/uczeń, który przebywał na kwarantannie lub chorował zobowiązany jest przed powrotem do szkoły podpisać oświadczenie o powrocie do zdrowia.
 7. Pracownik szkoły o fakcie wyzdrowienia informuje dyrektora szkoły telefonicznie lub drogą mailową.
 8. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady

§ 6

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia na terenie szkoły

 1. W przypadku zaobserwowanych u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 2. niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu tzw. izolatorium, zapewniając opiekę,
 3. powiadomić pielęgniarkę szkolną.
 4. Pielęgniarka szkolna dokonuje pomiaru temperatury i na jego podstawie podejmuje decyzję
  w sprawie dalszego postępowania.
 5. Jeżeli pomiar temperatury termometrem elektronicznym u ucznia wynosi 38°C lub wyżej należy niezwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna prawnego, w celu niezwłocznego zabrania go do lekarza.
 6. Jeżeli pomiar wynosi pomiędzy 37,2°C -37,9°C należy powiadomić rodziców ucznia, którzy powinni zabrać go do domu
 7. Rodzic po otrzymaniu informacji telefonicznej ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
 8. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformowania wychowawcę o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 9. Wychowawca powiadamia o zaistniałej sytuacji koordynatora bezpieczeństwa i dyrektora szkoły, który przekazuje tę informację do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz organowi sprawującemu nadzór zgodnie z procedurami.
 10. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 11. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń podejrzany o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 1. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,
  w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
 2. Jeśli zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę, zawierającą następujące informacje:
 1. datę
 2. godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej
 3. godzinę powiadomienia rodziców
 4. opis przebiegu działań.

§ 7

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika na terenie szkoły

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:
  1. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu
   z innymi osobami), tj. izolatorium,
  2. pielęgniarka szkolna lub inny upoważniony pracownik, przeprowadza wywiad
   z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
  3. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
  4. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły/placówki.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 4. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący
  o zaistniałej sytuacji.
 5. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 7. Jeśli zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę, zawierającą następujące informacje:
 8. datę
 9. godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej
 10. godzinę powiadomienia rodziców
 11. opis przebiegu działań.

§ 8

Procedura postępowania w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Za kontakt uważa się:
 2. pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 3. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 4. zamieszkiwanie w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 5. Osób z kontaktu nie uważa się za zakażone, mimo tego zaleca:
 6. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie na swój stan zdrowia,
 7. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numery telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 8. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy chorobowe (gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

§ 9

Procedura w przypadku potwierdzenia zakażania  SARS-COV-2  na terenie szkoły

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki / zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Jeśli zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę, zawierającą następujące informacje:
 5. datę
 6. godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej
 7. godzinę powiadomienia rodziców
 8. opis przebiegu działań.
 9. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 3. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 4. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W pierwszym tygodniu września wychowawcy klas prześlą rodzicom Procedury organizacji pracy, nauki i opieki w ZS nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia deklaracji i przekazania jej wychowawcy klasy drogą elektroniczną lub osobiście (załącznik nr 5)
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 1. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej, organu prowadzącego, kuratora oświaty oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych:
 1. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płońsku +48 222 500 115,
 2. Starostwo Powiatowe w Płońsku, Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – tel. 23 663 24 29, 23 663 24 28 lub 515 281 979.

Kuratorium Oświaty w Warszawy, Delegatura w Ciechanowie-tel. 23 672 44 71/73

 1. Oddział Zakaźny Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego w Ciechanowie 23 673 03 53