Drodzy Uczniowie i Rodzice

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będziemy pracować zdalnie:

Przedłużamy obowiązujące zasady nauki zdalnej do 18 kwietnia 2021r.

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

Od 22 marca do 18 kwietnia 2021r. zasady działania szkoły pozostają bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
Szkoła nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu,
Dyrektor szkoły nadal może organizować uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach,
Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach,
Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dyrektor ZS nr 2 

Bożena Weronika Dzitowska

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow